ધનવાન બનો - Get Rich

આજે ઘણા લોકોને ધનવાન બનવું છે. એમને સરળ રસ્તો બતાવીને ધનવાન બનવામાં મદદ કરવા માટે આ કોર્સ તૈયાર કર્યો છે.
Gujarati Beginner Certificate Course

4.9 (17)

10 Modules • 49 Lectures
Total Length : 02:49:30

Last Updated : 04 Jul 2024 06:22 AM | Created by : Dr. Jitendra Adhia
ધનવાન બનો - Get Rich by Dr. Jitendra Adhia

Course outcome

સમૃદ્ધિ એટલે શું ?

હોલિસ્ટિક રીચનેસ્ (સર્વગ્રાહી સમૃદ્ધિ) એટલે શું ?

એક્ટિવ ઈન્ક્મ અને પેસિવ ઈન્ક્મ એટલે શું ?

ધનવાન લોકો જો સમજી ને જીવે નહિ તો તેમનો અંત કેવો આવી શકે છે.

ધન એ એક માઈન્ડ પ્રોગ્રામિંગ જ છે 

માઈન્ડ પ્રોગ્રામિંગ ના 12 સ્ટેપ્સ.

ધનનો સારો ઉપયોગ કેવી રીતે થાય.

ધન કમાવાના 4 રસ્તાઓની સમજણ.

ધનની બચત શું કામ કરવી જોઈએ ?

ધનની બચતના 7 પાયાના નિયમો.

ફાઇનાન્શ્યલ ફ્રીડમ એટલે શું ? કેવી રીતે મળશે. 

બચતનો સચોટ રસ્તો.

નિવૃત્તિનું આયોજન કેવી રીતે કરશો ?

પિરામિડના દાખલા દ્વારા બચતની ઊંડી સમજ.

વૉરેન બફેટના જીવનમાંથી શું શીખશો ? 

Curriculum

10 Modules • 49 Lectures • Total Length : 02:49:30
Holistic Richness - હોલિસ્ટિક રીચનેસ્ 2 Lectures • 00:12:53

This course Includes

  • Duration : 02:49:30
  • 25 articles
  • Certificate of Completion

Advice from trainer

જે પણ લોકો ધનવાન બનવા ઈચ્છે છે તે બધા માટે છે

Description

સમૃદ્ધિ એટલે શું ?

હોલિસ્ટિક રીચનેસ્ (સર્વગ્રાહી સમૃદ્ધિ) એટલે શું ?

એક્ટિવ ઈન્ક્મ અને પેસિવ ઈન્ક્મ એટલે શું ?

ધનવાન લોકો જો સમજી ને જીવે નહિ તો તેમનો અંત કેવો આવી શકે છે.

ધન એ એક માઈન્ડ પ્રોગ્રામિંગ જ છે 

માઈન્ડ પ્રોગ્રામિંગ ના 12 સ્ટેપ્સ.

ધનનો સારો ઉપયોગ કેવી રીતે થાય.

ધન કમાવાના 4 રસ્તાઓની સમજણ.

ધનની બચત શું કામ કરવી જોઈએ ?

ધનની બચતના 7 પાયાના નિયમો.

ફાઇનાન્શ્યલ ફ્રીડમ એટલે શું ? કેવી રીતે મળશે. 

બચતનો સચોટ રસ્તો.

નિવૃત્તિનું આયોજન કેવી રીતે કરશો ?

પિરામિડના દાખલા દ્વારા બચતની ઊંડી સમજ.

વૉરેન બફેટના જીવનમાંથી શું શીખશો ? 


Student Feedback

4.9 Course Rating
  88%
  5%
  0%
  0%
  0%

Review

hiren korat

1 week ago

excellent

Mangukiya Mahesh

1 week ago

amazing workshop.....

Jatin Koshiya

1 week ago

amazing course..

Divyesh Kathiriya

2 weeks ago

BEST TEACHING TOPICS

Instructor

Dr. Jitendra Adhia

Dr. Jitendra Adhia

458 Reviews

759 Followers

22 Courses

More Courses by Instructor

$ 7.20

( + GST )

$ 54.99

    This course includes

  • Duration: 02:49:30
  • 25 docs
  • Certificate of Completion
Code Applied : Globel10