માય ૧૦ ઇંચ જર્ની

Gujarati
Last Updated : 26 Nov 2021 06:51 AM | Created by : Dr. Jitendra Adhia
માય ૧૦ ઇંચ જર્ની by Dr. Jitendra Adhia

About Ebook

મારી 10 ઇંચની સફર 


તમે જો વધુ વજન ધરાવતા હો અને તમે તેને ઓછું કરવામાં નિષ્ફળ ગયા હો તો આ પુસ્તક તમારા માટે છે. આ પુસ્તકમાં લેખકે તેમની પોતાની 44" ની કમરને કેવી રીતે 10" ઓછી કરી તેની વાતો સરળ ભાષામાં સમજાવેલ છે. જો તમે એમની વાતને સમજીને પ્રયત્નો કરશો તો તમને જરૂર સફળતા મળશે.

Instructor

Dr. Jitendra Adhia

Dr. Jitendra Adhia

193 Reviews

326 Followers

21 Courses

More Courses by Instructor

USD 1

Ebook accessible only Mobile device : Android / IOS